,

 

HšganŠs hamn - kommunens stšrsta oslipade diamant!

 

BAKGRUND

 

Under mŒnga Œr har HšganŠs kommun sškt en lšsning fšr att kunna fšrvalta och utveckla Kvickbadets och HšganŠs hamns potential utan att fšrstšra den unika hamn- och kustmiljšn. Det rŒder inga tvivel om att omrŒdet Šr vŠrdefullt ur mŒnga synvinklar - som hamn, rekreations- och upplevelseomrŒde samt turistattraktion.

 

OmrŒdet Šr unikt - mitt i staden - och betraktas dŠrfšr som en del av HšganŠs centrum. Dessa fakta gšr omrŒdet vŠrdefullt; sŒvŠl ekonomiskt som attraktionsmŠssigt.

 

Under de senaste Œren har arbetet med att utveckla hamnomrŒdet intensifierats och ett antal olika aktiviteter och dialoger har genomfšrts fšr att tillsammans ÓslipaÓ denna diamant. Genom dialoger med kommuninvŒnarna, byafšrening och sakŠgare, har kommunen bekrŠftat att en framtida exploatering kommer att vŠrna den befintliga miljšn och kultur- och rekreations-mšjligheterna. Arbetet med att planlŠgga hela hamnomrŒdet har pŒbšrjats, kommunen har valt att dela in omrŒdet i tre olika utvecklings- och planomrŒden; etapp 1,2 och 3.

 

á      Etapp 1 med hamnpromenad, restaurang, Marina och servicebyggnad, Šr fŠrdig och fšrverkligad, med ett mycket uppskattat resultat.

 

á      Etapp 2 Šr planlagd och ska antas av kommunfullmŠktige under september mŒnad. Denna plan Šr framtagen i samrŒd med byafšreningen och sakŠgare samtidigt som bedšmningar fšr kommunens bŠsta har vŠgts in. Syftet Šr att bevara och utveckla šppna ytor fšr rekreation, bad och restaurangverksamhet. €ven servicefaciliteter fšr badgŠster ryms i planen. Visionen Šr att skapa Sveriges bŠsta Citybeach till 2015.

 

á      Etapp 3 har som syfte att integrera hamnen med centrum. Denna etapp skall  fšrstŠrka hamnkaraktŠren, kanske med en hamngrŠnd parallellt med byggnaderna i etapp 1 allt fšr att mšjliggšra etablering av fiskaffŠr, SPA, och andra hamn-och badtypiska etablissemang och affŠrslokaler. Vidare skall det ges mšjlighet till hotell och konferensverksamhet, med visst bostadsutbud. Fšrslag kommer att presenteras fšr kommunfullmŠktige under vŒren 2010.

 

 

 

 

VISION 09, SYFTE OCH POSITIVA SPIN-OFF-EFFEKTER.

 

Fšr HšganŠs utveckling och attraktivitet har hamnomrŒdet en avgšrande betydelse. Vi fortsŠtter att fokusera pŒ vŠrdena bad, hamn och rekreation. De kommersiella verksamheterna integreras och fšrstŠrker hamnkvarterets attraktionskraft i balans med centrumhandeln. Vi vill:

 

á      Skapa ett levande, unikt och attraktivt hamnomrŒde med fler arbetstillfŠllen.

á      …ka hamnens attraktionskraft, skapa inflyttning, ška turism och fšretagsetablering.

á      Bevara en šppen miljšanpassad hamnmiljš, tillgŠnglig fšr alla.

á      Utveckla en levande hamn med ÓdygnetruntverksamheterÓ och service fšr sŒvŠl bŒtŠgare som gŠster.

á      Utnyttja hamnomrŒdets hela potential till gagn fšr hela HšganŠs Kommuns utveckling.

 

F…RDJUPNING - ETAPP 3.

 

En politisk uppgšrelse fšr etapp 3 Šr gjord mellan M, C och KD. Syftet Šr att slŒ vakt om de šppna ytorna, minimera den mark som fŒr bebyggas samt sŠkra tillgŠngligheten fšr allmŠnheten till hamnen. En viktig faktor Šr att hamnverksamheten fšrblir oršrd, utsikter och vyer skall bevaras i stšrsta mšjliga mŒn. Samtidigt syftar plandirektiven till att skapa en livfull hamn med verksamhet och besškare - varje dag och Œret om. Vi begrŠnsar ytan fšr byggnation till ca 5 %, av planomrŒdet i etapp3,

Den politiska bedšmningen Šr att en byggnad pŒ hšjden med utsikt Šr attraktivt fšr investerare, tillfredstŠller de ekonomiska parametrarna, byggvolym, koncentration och ekonomi samtidigt som gršnytorna kan behŒllas och utškas. En hšg smal och rund byggnad tar endast lite av den vŠrdefulla utsikten frŒn staden samtidigt som den drar till sig uppmŠrksamhet frŒn sundet.

…vrig byggnation fšr service och handel skall hŒllas lŒg. Ambitionen Šr att med hjŠlp av unik arkitektur skapa byggnader som blir attraktiva besšksmŒl och hšjer HšganŠs status.

HšganŠs saknar ett stort hotell, Ð de stora fšretagen Šr hŠnvisade till Helsingborg fšr att finna hotellrum. Busslaster (under sommar-halvŒret besšks kommunen av ett 50-tal bussar dagligen) eller stšrre sŠllskap (senast SVT:s Antikrundan) kan inte heller tas emot i dagslŠget. Idag finns flera hotellfšretag som har anmŠlt intresse att bedriva hotellverksamhet i just HšganŠs hamn. Ett hotell skulle innebŠra ca 50 arbets-tillfŠllen vilket betyder mycket fšr vŒr ekonomi.

 

Under det fortsatta arbetet med VISION 09  skall vi sška goda lšsningar fšr trafik, parkering, och vinterfšrvaring av bŒtar. LŒt oss strŠva mot tŠt samverkan mellan befintliga och nya verksamheter i hamnen. Vi vill ocksŒ sŠkerstŠlla att miljškraven efterfšljes samt att en plan upprŠttas fšr tillgŠnglighet fšr allmŠnheten i hela omrŒdet.

 

Fšr att kunna kombinera alla intressen, behovet av lokaler och samtidigt bevara šppna ytor krŠvs samverkan, šppenhet och att vi alla ser till hela Kommunens bŠsta.

 

Ett oomtvistligt faktum Šr att škad attraktivitet ger škad turism och inflyttning, vilket i slutŠndan sŠkerstŠller den ekonomiska tryggheten fšr hela kommunen.

FrŒgan om hamnomrŒdets utveckling Šr sŒledes av stšrsta betydelse fšr alla i kommunen.

 

HšganŠs 2009-08-27

 

 

 

PŽter Kov‡cs