STADGAR för
Byaföreningen Höganäs Nedre

stiftad den 23 oktober 1985
 
§ 1
Byaföreningen, vars verksamhetsområde omfattar Höganäs nedre, har till uppgift att befrämja gemenskap, trivsel och bevarande av Höganäs Nedres särprägel.
§ 2
Medlemskap i Byaföreningen kan erhållas av den som anmäler sig till styrelsen och erlägger fastställd avgift samt följer föreningens stadgar. Medlemsavgiften för kommande år fastställes av årsmötet. Medlem över 18 år har rösträtt. Frånvarande medlem får nöja sig med närvarandes beslut.
§ 3
Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter jamte 2 suppleanter. Ordförande utses av årsmötet. De ordinarie styrelsemedlemmarna konstituerar sig. Styrelsen är beslutsmässig om 4 ledamöter är närvarande. Varje officiell skrivelse skall undertecknas av ordförande och en styrelseledamot.
§ 4
Ordinarie årssammanträde hålles senast i mars månad. Dag och plats bestämmes av styrelsen, vilken minst 8 dagar i förväg på lämpligt vis utfärdar kallelse. Samma gäller övriga allmänna sammanträden. Sammanträdet är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som på kallelse infunnit sig till detsamma.
Vid årssammanträdet skall följande ärenden upptagas till behandling:
  a) Val av ordförande för sammanträdet.
  b) Val av 2 personer att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll.
  c) Styrelsens årsberättelse.
  d) Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
  e) Val av:
   
Ordförande 1år
   
4st ledarmöter 2år
    2st suppleanter 1år
    2st revisorer 1år
Till ledamöter i styrelsen kan väljas varje röstberättigad medlem av föreningen.
§ 5
Räkenskapsåret löper från 1/1 till 31/12. Föreningens räkenskaper skall vara tillgängliga för revisorerna senast 14 dagar före årsmötet.
§ 6
Skall föreningen upplösas måste beslut därom fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte.
§ 7
Ändring av eller tillägg av dessa stadgar kan ske genom beslut på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
 
(Ändrade 2016-03-31)